Önümler

 • Booster silindr YNB (P) H.

  Booster silindr YNB (P) H.

  Gaz-suwuk güýçlendiriji silindr, adatça güýçlendiriji silindr diýilýär.Gaz-suwuk güýçlendiriji silindr silindr we silindr artykmaçlyklary we dizaýny gowulandyrmak, gidrawliki ýag we berk izolýasiýa, syýahatdan soň hereketiň tizligi, durnuklylygy we pnewmatik geçirişden soň awtomatiki usulda silindr porşen taýagynda gysylan howa bilen birleşdirilýär. blok enjamy ýönekeý, çykyşy sazlamak aňsat, şol bir şertlerde gidrawliki basyşyň has ýokary güýjüne ýetip biler, az energiýa sarp ediler, ýumşak gonmak galyplara zyýan bermez, ýörite basyşly silindri gurmak we gurmak islendik burçda 360 dereje bolup biler, tutýan meýdany kiçi, temperaturanyň ýokarlanmagynyň pes näsazlygy, uzak ömri, pes ses we beýleki esasy aýratynlyklar. Basyşly silindr, gidrawliki zerurlyk bolmazdan, gidrawlik silindriň has ýokary güýjüne ýetmek üçin umumy howa basyşyny ulanýar.
 • Ykjam yzygiderli aýlanýan silindr YMKAWC

  Ykjam yzygiderli aýlanýan silindr YMKAWC

  Aýlanýan silindr - silindr görnüşli metal silindr, onda porşen göni çyzykda jogap bermäge ugrukdyrylýar, onda kabul ediş we işleýiş turbalary we howa gollanmalary kesgitlenýär, silindr korpusy biri-birine görä aýlanyp, jiglerde hereket edip biler we örtülen sim enjamlary.
  Aýlanýan silindr esasan howa kellesinden, silindr blokundan, porşen we porşen çybygyndan durýar. Aýlanýan silindr işlese, daşarky güýç silindr blokyny, silindr kellesini we howa gollanmasyny öwrüp biler, porşen we porşen hasasy diňe ýasap biler göni herekete jogap bermek we howa gollanmasy turbasynyň daşarky birikmesi.
 • Kiçijik yrgyldama silindr YCRJ

  Kiçijik yrgyldama silindr YCRJ

  Süýşýän silindr, belli bir burç aralygynda garşylykly hereket etmek üçin çykyş milini sürmek üçin gysylan howany ulanýan pnewmatik hereketlendiriji.Klapan açmak we ýapmak we robot gol hereketi we ş.m. üçin ulanylýar.
 • Orta standart silindr YMU

  Orta standart silindr YMU

  Durmuşyň ähli gatlaklary üçin amatly standart silindr, göteriji klapanyň we elektromagnit impuls klapanynyň ulanylmagyny goldaýan umumy silindrdäki tozany aýyrmak enjamlaryna bagyşlanýar.
 • Salkyn DHC-den soň

  Salkyn DHC-den soň

  Sowadyjydan soň DAC seriýaly ýokary netijelilik, nurbatyň we porşen kompressorynyň arkasyna birikdirilen sowadyjydan soň gysylan howadaky çyglylygy netijeli ýok edip biler, kompressor aşakda 42 to çenli sowadylan gysylan howanyň ýokary temperaturasy bilen öndürilip bilner we iň köp peýdalanyp biler aşaky gury arassalaýyş enjamlarynyň iş şertlerini gowulandyrmak, suwuň togtadylmagy we kondensasiýasy meselesinden gaça durmak üçin arka ýapyk howadaky suw buglarynyň kondensasiýasy. DAC seriýaly ýokary netijelilikden soňky sowadyjy iki sowadyş usuly bar: howa - sowadylan we suw - sowadyldy.
 • Gidrawlik güýçlendiriji silindr

  Gidrawlik güýçlendiriji silindr

  Gidrawlik silindriň bir gezek çykmagy we iki esse çykmagy bar, ýagny porşen hasasy bir tarapa, iki taraplaýyn bolsa iki görnüşde hereket edip biler.
 • Gaz-suwuk güýçlendiriji silindr

  Gaz-suwuk güýçlendiriji silindr

  Gidrawlik silindriň gurluşynda dürli görnüşler bar, şeýle hem dürli klassifikasiýa usullary bar: Hereket edýän tarap zhi görnüşine görä, çyzykly garşylykly hereket görnüşine we aýlaw swing görnüşine bölünip bilner; basyş täsirine görä suwuk DAO, ony ýeke hereket görnüşine we goşa hereket görnüşine bölüp bolar. Gurluşyna görä porşen görnüşine, plunjer görnüşine, köp basgançakly teleskopik ýeň görnüşine, rack we pinion görnüşine bölünip bilner; Gurnama görnüşine görä bölünip bilner. hasa, gulakhalkalara, aýaklara, gysgyçly şahalara we ş.m. basyş derejesine görä 16Mpa, 25Mpa, 31.5mpa we ş.m. bölünip bilner.
 • Gaz-suwuk güýçlendiriji ýag silindri

  Gaz-suwuk güýçlendiriji ýag silindri

  Gidrawlik silindriň gurluşynda dürli görnüşler bar, şeýle hem dürli klassifikasiýa usullary bar: Hereket edýän tarap zhi görnüşine görä, çyzykly garşylykly hereket görnüşine we aýlaw swing görnüşine bölünip bilner; basyş täsirine görä suwuk DAO, ony ýeke hereket görnüşine we goşa hereket görnüşine bölüp bolar. Gurluşyna görä porşen görnüşine, plunjer görnüşine, köp basgançakly teleskopik ýeň görnüşine, rack we pinion görnüşine bölünip bilner; Gurnama görnüşine görä bölünip bilner. hasa, gulakhalkalara, aýaklara, gysgyçly şahalara we ş.m. basyş derejesine görä 16Mpa, 25Mpa, 31.5mpa we ş.m. bölünip bilner.
 • Umumy silindr

  Umumy silindr

  Çybyk görnüşli gidrawlik silindr, gidrawlik silindriň görnüşlerinden biridir, dartyş gidrawlik silindrini döredýän esasy DU.
 • Tabak

  Tabak

  Gidrawlik silindriň gurluşynda dürli görnüşler bar, şeýle hem dürli klassifikasiýa usullary bar: Hereket edýän tarap zhi görnüşine görä, çyzykly garşylykly hereket görnüşine we aýlaw swing görnüşine bölünip bilner; basyş täsirine görä suwuk DAO, ony ýeke hereket görnüşine we goşa hereket görnüşine bölüp bolar. Gurluşyna görä porşen görnüşine, plunjer görnüşine, köp basgançakly teleskopik ýeň görnüşine, rack we pinion görnüşine bölünip bilner; Gurnama görnüşine görä bölünip bilner. hasa, gulakhalkalara, aýaklara, gysgyçly şahalara we ş.m. basyş derejesine görä 16Mpa, 25Mpa, 31.5mpa we ş.m. bölünip bilner.
 • Inçe gidrawlik silindr HT

  Inçe gidrawlik silindr HT

  “Super inçe gidrawlik silindr” diýlip atlandyrylýan adyň adaty gidrawlik silindriň otnositel galyňlygyndan pesligi, ýeňil agramy, uly tonnasy, ykjam çeýe aýratynlyklary bilen super inçe jak diýip hem aýdyp bolar. Gurmak deşigi düzeltmegi aňsatlaşdyrýar we bişirilýän ýer poslama garşylygy güýçlendirýär.
 • Nebit çüýşesi

  Nebit çüýşesi

  Gidrawlik silindriň gurluşynda dürli görnüşler bar, şeýle hem dürli klassifikasiýa usullary bar: Hereket edýän tarap zhi görnüşine görä, çyzykly garşylykly hereket görnüşine we aýlaw swing görnüşine bölünip bilner; basyş täsirine görä suwuk DAO, ony ýeke hereket görnüşine we goşa hereket görnüşine bölüp bolar. Gurluşyna görä porşen görnüşine, plunjer görnüşine, köp basgançakly teleskopik ýeň görnüşine, rack we pinion görnüşine bölünip bilner; Gurnama görnüşine görä bölünip bilner. hasa, gulakhalkalara, aýaklara, gysgyçly şahalara we ş.m. basyş derejesine görä 16Mpa, 25Mpa, 31.5mpa we ş.m. bölünip bilner.
12345Indiki>>> Sahypa 1/5