Gaz ýolunyň umumy bellikleri

1. Suwuklyklaryň görnüşleri barada
Gysylan howany ulanmak üçin suwuklygyň ulanylmagy, dabaranyň beýleki suwuklyklarynyň ulanylmagy kompaniýa tarapyndan tassyklanmalydyr.

2. Kondensat suw ýagdaýy
Kondensirlenen suw bilen gysylan howa pnewmatiki komponentleriň işlemezligine sebäp bolar.Süzgüçden öň howa guradyjylary, kondensat duzaklary oturdylmaly.

3. Kondensat zeýkeş dolandyryşy
Kondensat howa süzgüçini goýbermegi ýatdan çykarandan soň, kondensat iki tarapdan çykyp, pnewmatiki komponentleriň näsaz işlemegine sebäp bolar.Kondensatyň çykarylyşyny dolandyrmagyň kyn ýagdaýlary bar, süzgüçi awtomatiki drena with bilen ulanmak maslahat berilýär.

4. Howanyň görnüşleri barada
Himiki maddalary öz içine alýan gysylan howa, organiki erginleri, duzy, poslaýjy gazlary we ş.m. öz içine alýan sintetiki ýag, ulanmazlygyň ýok edilmegine we erbet hereketine sebäp bolar.

5. Howa süzgüji gurulmalydyr
Vananyň ýokarky tarapyna ýakynlykda, süzgüç howa süzgüçinden soň 5µ m takyklygy üçin gurulmalydyr.

6. Sowadyjy, howa guradyjy we kondensator suw ýygnaýjy we ş.m.
Köp mukdarda kondensirlenen suwy öz içine alýan gysylan howa, klapanyň we beýleki pnewmatiki komponentleriň döremegine sebäp bolar, şonuň üçin gaz çeşmesi ulgamy sowadyjy, howa guradyjy we kondensirlenen suw ýygnaýjy we ş.m.

7. Klapanyň ýokarky tarapynda toner we has köp ýagdaý, ýag duman bölüjisini goýmaly
Howa gysyjy tarapyndan öndürilen toner, klapana dakylanda, klapan oňaýsyz herekete sebäp bolar.
Gysylan howanyň hili üçin jikme-jik talaplar, kompaniýanyň “gysylan howany arassalamak ulgamyna” serediň.

8. Kondensirlenen suw akymy
Howa süzgüçindäki kondensirlenen suw yzygiderli akdyrylmalydyr.

9. Nebit üçin
Elastik möhürleýji solenoid klapan, ýag bolansoň, ýag üznüksiz bolmaly.
Turbina No.1 (goşundy ýok) VG32 ISO ulanylmaly.Ricaglaýjy ýagdan başga-da, klapan näsazlygyna we ş.m. sebäp bolar ..

10. Turbalary zyňmak
Doly partlamazdan ýa-da ýuwulan tor turbanyň ujuny kesmek, ýag ýa-da tozan kesmek we ş.m.

11. Lentany möhürlemegiň sargy usuly
Turbalar we turba bogunlary ýüplük baglanyşygynyň pursatydyr, inçe poroşok turba sapaklaryna we içerki turba bilen garylan galyndylaryň möhür guşagyna ýol bermäň.Möhürleýji lenta ulanylanda, nurbat sapagynyň öň tarapy möhürleýji lentany gurşamazlyk üçin 1 sapak çukur bilen aýrylmaly.

12. Poslaýjy gazlarda, himiki serişdelerde, suwda, suwda, suw buglary gurşawynda ýa-da ýokardaky maddalar bilen ýerlerde ulanmaň.
13. IP65 we IP67 (IEC60529 esasly) önümlerine laýyk gelýän gurluşy goraň, tozan we suw üstündäki tozan we suw goralyp bilner.Emma suwda ulanyp bolmaýar, üns bermeli.
14. IP65 we IP67 önümlerine laýyk gelýän gurnama, olaryň aýratynlyklaryna laýyk gelmelidir, her önümiň belliklerini okamalydyr.
15. lamangyn gaz, partlaýjy gaz atmosferasy, ýangynyň we partlamanyň ýüze çykmazlygy üçin ulanmaň.Bu önümde partlama garşy gurluş ýok.
16. Wibrasiýa we şok ýerinde ulanmaň.
17. Günüň düşýän ýeri, gorag örtügini goşmaly, Güni ýapmaly.
18. heatylylyk çeşmesiniň töwereginde ýerler bar, ýylylyk radiasiýasy durmaly.
19. Nebit ýa-da kebşirleýji uçgunlar we beýleki birikdirilen ýerler bar bolsa, degişli gorag çäreleri görülmelidir.
20. Dolandyryş şkafyna oturdylan solenoid klapan, dabaranyň güýji bilen uzak wagtlap, temperatura diapazonyndaky solenoid klapanyň rugsat berilmegini üpjün etmek üçin ýylylyk çäreleri görmeli.
21 Bejeriş we gözden geçirmek görkezme gollanmasynyň proseduralaryna laýyklykda amala aşyrylýar.
Ulanylandan soň işgärlere zeper ýeter, zeper ýeter ýa-da zeper ýeter.

22. Egzozdan düşürýän we gysylan howanyň bölekleri
Tassyklamakda, obýektiň gaçmagynyň öňüni almak we gaçmagyň gaçmagynyň öňüni almak, gaz üpjünçiligini we elektrik üpjünçiligini kesmek, galyndy basyşyny goýbermek mehanizmi arkaly gysylan howanyň pnewmatik ulgamynyň içerki galyndylary boşadyldy komponentlerini düşüriň.Mundan başga-da, möhüriň ýa-da asma görnüşli klapanyň ortasynda üç, klapan we galan gysylan howanyň arasyndaky silindr hem boşadylmaly.
Komponentleri çalşandan ýa-da täzeden gurandan soň, ilkinji gezek pnewmatik hereketlendirijini tassyklamak we ş.m. ýok edilmegiň çalt ýok edilmeginiň öňüni almak we soňra komponentleriň kadaly işleýşini tassyklamak üçin geçirildi.

23. Pes ýygylygy ulanmak
Vananyň hereketiniň erbet bolmagynyň öňüni almak üçin, bir gezek üýtgetmek üçin klapan 30 günüň içinde bolmaly, howa üpjünçiliginiň hiline üns bermegiňizi haýyş edýäris.

24. El bilen işlemek
El bilen işlemek bilen, enjam herekete birikdirilmelidir we soňra howpsuz işleýşini tassyklamaly.


Iş wagty: Awgust-14-2020