Wuxi Nuotai Gidrawlik Tehnologiýa Ş.

Wuxi Nuotai Gidrawlik Tehnologiýa Co., Ltd. köp ýyl bäri senagat awtomatlaşdyryş taslamalaryny gözlemek we ösdürmek, öndürmek we satmak bilen meşgullanýar.Kompaniýamyzyň ençeme ýyllap dowam eden göreşinden soň önümlerimiz bütin dünýäde satyldy.Ajaýyp hil, ajaýyp hyzmat we iň bäsdeşlik bahasy bilen Hytaýyň senagat gözegçilik pudagynda iň ynamdar markalaryň birine öwrüldi.Europeanewropa, Japaneseapon we Koreýa kompaniýalary bilen uzak möhletleýin tehniki hyzmatdaşlygyň üsti bilen önüm ulgamy pnewmatik we gidrawlik önümlerinden awtomatiki dolandyryş klapanlaryna we ýörite enjamlara çenli yzygiderli baýlaşdyryldy we giňeldildi.Kompaniýa, marka önümleriniň hiliniň halkara kärdeşleriniň ýokary derejesine ýetmegini üpjün etmek üçin paýhasly hil dolandyryş ulgamyny döretdi.

Pnewmatik gidrawlik pudagynda meşhur marka hökmünde döredilen gününden bäri Hytaýda senagatlaşma prosesine işjeň gatnaşýar.Içerki marketing zerurlyklaryna görä, Hytaýyň senagat awtomatizasiýasynyň ösüş tendensiýasy bilen utgaşyp, ulanyjylary üpjün etmek üçin önümiň gurluşyny kem-kemden baýlaşdyrdy, sazlady we kämilleşdirdi, içerki marketing zerurlyklaryna görä, QSPT (hil, hyzmat, baha, wagt) iş we dolandyryş ýörelgelerine eýerdi. goldaw hyzmatlary we hyzmatlary bilen.Milli gaplama, çaphana, elektronika, elektrik enjamlary, awtoulaglar, tehnika, metallurgiýa, kebşirleýiş, CNC, nebithimiýa we beýleki pudaklara hyzmat etmek.Häzirki wagtda köp sanly içerki kärhanalar biziň bilen uzak möhletli we durnukly hyzmatdaşlygy ýola goýdular.

Industrialurdumyň senagat awtomatlaşdyryş pudagynyň yzygiderli çuňlaşmagy bilen içerki tehnika we awtomatlaşdyryş pudagy täze kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolýar.Şol bir wagtyň özünde, ösüşimiz üçin hem mümkinçilikler döredýär.2006-njy ýylyň ikinji ýarymynda maýa goýduk we Hytaýda önümçilik bazasyny döretdik we başda ösüş toparyny döretdik.Önümçilik çykdajylary kem-kemden ýokarlanýan häzirki jemgyýetde esasy önümlerimiz kepillendirilen hil esasynda baha bäsdeşligini saklaýar.Häzirki wagtda ösüş we önümçilik üçin seriýalar köpelýär.Içerki sargytlary ýerine ýetirmekden başga-da käbir önümler Günorta Koreýa we Günorta-Gündogar Aziýa ýurtlaryna satylýar.Birnäçe ýyllap dowam eden zähmetden soň, ol ýene-de bazar tarapyndan ykrar edildi.Şonuň üçin biziň kompaniýamyz diňe bir siziň iň gowy saýlawyňyz däl, eýsem üstünlikleriňiziň kepili hem.Geljekki günlerde ünsli bolmak, ownuk girdeji ýitirmezlik we girdeji üçin hyýanatçylykly peýdalanmak ýörelgesini berjaý etmegi dowam etdireris.Hytaýyň tehnikasyny we awtomatlaşdyrylyşyny ösdürmäge doly maýa goýarys.

Içerki senagat awtomatizasiýasynyň ajaýyp geljegini döretmek üçin siziň bilen birleşmäge taýýardyrys.


Iş wagty: Awgust-14-2020