Haryt derňewi - Müşderi tarapy

1. Silindr ulanmak üçin howanyň hil talaplary:arassa we gury gysylan howa ulanylmaly. Silindriň, klapanyň erbet hereketiniň öňüni almak üçin howada organiki erginli sintetiki ýag, duz, poslaýjy gaz we ş.m. bolmaly däldir. Gurulmazdan ozal birikdiriji turba doly partlamaly we ýuwulmalydyr. , silindre, klapana tozan, çip, möhürleýji halta bölekleri we beýleki hapalar getirmäň.

2. Silindriň ulanylyş gurşawy üçin talaplar:Köp tozan, suw damjalary we ýag damjalary bolan ýerlerde hasanyň tarapy teleskopiki gorag örtügi bilen enjamlaşdyrylmalydyr. Teleskopiki gorag örtüklerini ulanyp bolmaýan ýerlerde güýçli tozan geçirmeýän halkalary ýa-da suw geçirmeýän silindrleri saýlamaly. Eger silindriň daşky temperaturasy bolsa Magnit wyklýuçatel, doňdurma ýa-da ýylylyga garşylyk çäreleri bilen gurşawyň temperaturasy -10 ~ 60 exceed-dan ýokary bolmaly. Güýçli magnit meýdanynda güýçli magnit meýdanynyň awtomatiki wyklýuçateli silindr saýlanmalydyr. Standart silindrler poslaýjy buglarda ýa-da möhür halkasy bilen köpürjikleýän buglarda ulanylmaly däldir.

3. Silindrleri ýaglamak:Oilag bilen çalynýan silindrler degişli akymly ýag duman enjamy bilen enjamlaşdyrylmalydyr. Silindr ýag bilen çalynmaýar.Uzak wagtlap ulanylyp bilner, sebäbi silindrde ýag öňünden goşulýar. Bu silindr nebit üçin hem ulanylyp bilner, ýöne ýag üpjün edilenden soň, nebit saklanmaly däldir. Nebit turbina bilen üpjün edilmelidir.1 (ISO VG32).NBR we beýleki möhürleriň goşa köpelmeginiň öňüni almak üçin ýag, eplenýän ýag we ş.m. ulanmaň.

4. Silindr ýük:Porzin çybygy adatça diňe eksenel ýükleri goldap biler. Porşon çybygyna gapdal we eksantrik ýükleri ulanmakdan gaça duruň. Transvers ýük bar bolsa, gollanma enjamyndaky porşen çybygyny goşmaly ýa-da ýol görkeziji silindrini saýlamaly we ş.m. ugruň üýtgemegi, porşen çybygynyň öň tarapy we ýük * ýüzýän bogun ulanýar. Şeýlelik bilen syýahatyň hiç bir ýerinde arakesme bolmaz. Silindr agyr güýçde bolanda silindriň gurnama tablisasy bolmaly gowşamagyň, deformasiýanyň we zeper ýetmeginiň öňüni almak çäreleri.

5. Silindr gurmak:Kesgitli silindr gurlanda, ýük oky we porşen taýagy birmeňzeş bolmaly. Gulakhalka ýa-da trunnion silindrler gurlanda, silindriň süýşýän tekizliginiň we ýüküň süýşmeginiň bir tekizliginde bolmagyny üpjün ediň.

6. Silindriň tizligini sazlamak:Silindriň tizligini sazlamak üçin tizlik dolandyryş klapany ulanylanda, onuň gysgyçly klapan kem-kemden doly ýapyk ýagdaýda açylmaly we islenýän tizlige sazlanmalydyr. Aýlanmalaryň sanyny * öwrümleriň sanyndan köpeltmeli däl. Düzedişden soň gulplaň gulp ussasy.

7. Silindriň buferi:Silindriň hereket edýän energiýasyny silindriň özi doly siňdirip bilmese, daşyna bufer mehanizmi (gidrawlik bufer) ýa-da bufer aýlawy goşulmalydyr.

8. Silindriň awtomatiki işleýşi barada:Awtomatiki enjam üçin, nädogry işleýiş we silindr hereket sikli sebäpli bedeniň emele gelmeginiň we enjamyň zaýalanmagynyň öňüni almak üçin mehanizmde ýa-da zynjyrda garşy çäreler görülmeli. Loük tizligi: Silindriň işleýiş aýratynlyklaryny öwrenmekden, hakyky çykaryşy kesgitlemek kyn tok silindriniňŞeýlelik bilen silindriň öndürijiligini we çykarylyşyny öwrenmekde ýük faktory düşünjesine silindr ulanylýar.Silindr ýük faktorynyň beta beta = silindr teoriýasy we hakyky ýüküň F * 100% silindr Ft (l3-5) güýji hökmünde kesgitlenýär, hakyky ýük silindri silindr tetasyny, ýük tizligini tassyklasa hakyky iş ýagdaýy bilen kesgitlenýär. gaz silindriniň teoriýasy bilen kesgitlenýär, silindr burawyny hasaplap bilýän çykyş güýji kesgitlenip bilner.Pnewmatik gysyşda ulanylýan silindr ýaly impedans ýükleri üçin ýüklemek inersiýa güýjüni öndürmeýär, umumy saýlama ýük faktorynyň beta 0.8; iş bölegini iteklemek üçin ulanylýan silindr ýaly inertial ýük üçin ýük inertial güýç döreder, ýük nyrh gymmaty aşakdaky ýaly: silindr pes tizlikde hereket edende, V <100 mm / s; <0.5 Silindr orta tizlikde hereket edende, silindr ýokary tizlikli hereket edende V = 100 ~ 500mm /s; <0.35 , v> 500 mm / s.SMC magnit wyklýuçatel roly: SMC magnitli wyklýuçatel esasan senagat tehnikasynyň hereketine gözegçilik etmek üçin ulanylýar, rewolýusiýa gatnaşygy 1: 1 bilen 1: 150 aralygy; umumy ululygy kiçi meýdanda ýygnamak üçin amatly, hereketlendiriji wilka we dişli hereketlendiriji wilka poslamaýan polatdan ýasalan, dişli we hereketlendiriji pyçak awtomatiki ýaglanan termoplastiki materialdan ýasalýar, her dürli material we komponentler gowy aşaga garşylygy we enjamyň suw geçirmeýän we tozan geçirmeýän ýerine ýetirijiligi bar. Magnit wyklýuçatel esasan hereketine gözegçilik etmek üçin ulanylýar. götermek we ş.m. ýaly senagat tehnikasy. Isleg boýunça beýleki komponentler we rewolýusiýa gatnaşygy bar. Specialörite sargyt ediň. * Rewolýusiýa gatnaşygy 1: 9,400. Materialshli materiallar we bölekler poslama, suwa we tozana çydamly.


Iş wagty: Awgust-14-2020