Metal marginal-ýaglaýjy podşipnikler

Gysga düşündiriş:

Demir gyrasy ýaglanan rulman gurluşy, öz-özüni ýaglamak we gowy ýadawlyga we tutga garşy häsiýetleri bolan bürünç / alýumin gurşun süzgüçli ergin.Önümi gowy mehaniki güýç bilen üpjün edýän we orta ýük we orta we pes tizlikli şertlerde ulanmak üçin amatly polat goldawy bar.Metal gyrasy ýaglanan rulman ergininiň oňat ýerleşdirilmegi, tozany tozanly ýerlerde we gap-gaçlaryň ýerleşýän ýerlerinde ulanmak üçin tozana çydamly häsiýetleri üpjün edýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

1. Tehnologiýa.Maglumatlar

Statik 250N / mm² Garyndy gatylygy > 70HB  
Dinamiki 140N / mm² Işleýiş temperatura diapazony -40 ° C ~ + 250 ° C.  
Maks.Tizlik (ýaglanan) 2,5 m / s Sürtülme koeffisiýenti 0.05 ~ 0.20
Maks.PV 2.8N / mm² * m / s Malylylyk geçirijiligi 23W (m * K) -1
Dartyş güýji 350N / mm² Malylylyk giňeliş koeffisiýenti 14 * 10-6 * K-1

2. Hiliň berk gözegçiligi

1) Çalt eltmegiň wagty.
2) qualityokary hilli, mukdar artykmaç bejergi bilen.
3) Siziň haýyşyňyzy dürli görnüşde tamamlap bileris.
4) Esasy paýlaýjy we altyn üpjün ediji.
5) 800 tonna / aý, ýokary önümçilik ukyby garaşmak wagtyňyzy gysgaldýar.
6) Elýeterli bahasy bilen gowy hil.
7) Alyjynyň spesifikasiýasy kabul edildi.
8) Tejribeli gözleg bölümi.

Üstünlikleri

1. Güýçli önümçilik tehnologiýasy
1) 70 ýyllyk önümçilik taryhy bilen, esasan, gaz turbinalary, ýylylyk energiýasy öndürmek, gidroelektrik öndürmek, ýadro energiýasy we beýleki energiýa öndürmek üçin esasy hereketlendirijiler, gurluşyk tehnikasy üçin gidrawliki gözegçilik turbalary, gaz turbinalary we gidrawliki gözegçilik bölümleri üçin ýokary temperatura komponentleri öndürilýär.
2) Birmeňzeş şekilli we aýlyk önümi 1000 baldan gowrak bolan orta göwrümli önümçilik usuly, şeýle hem her önüm üçin dürli aýratynlyklary bolan ýeke önümçilik usuly bar we tehniki artykmaçlyklaryny doly oýnaýar.

2. Ajaýyp kebşirleýiş tehnologiýasy we ussatlygy
Bizde JIS ülňülerine, ASME ülňülerine, işewür hyzmatdaş standartlaryna we ş.m. laýyk gelýän kebşirleýjiler toparymyz bar we kebşirleýiş endiklerimizi has-da ýokarlandyrmagy maksat edinýäris.

3. Dizaýn tehnologiýasy takyk
1) Galkan ekskawatory üçin gidrawlik dolandyryş turbageçiriji modulyny (trolleýden soň) taslamakda baý tejribe.
2) Gurluşyk tehnikasynyň gidrawliki gözegçilik turbasy üçin päsgelçilikden gaça durmak üçin 3D CAD netijeli dizaýn üçin ulanylýar.
3) malylylyk energiýasyny, ýadro energiýasyny aýlaýan suw geçirijilerini, gömülen suw üpjünçilik turbalaryny, suw köprülerini, suw arassalaýjy zawod turbalaryny we dürli desga turbalaryny taslamakda baý tejribe.

Hyzmat

Her bir müşderi bilen işlemek, yzygiderli pikir alyşmak we ýörite programmaňyz üçin gidrawlik silindriňiziň laýyklygy we öndürijilik talaplary barada möhüm maglumatlary ýygnamagy ýüregimize düwýäris.Adaty diapazonymyz siziň programmaňyza laýyk gelmeýän bolsa, size ýörite gidrawliki silindrler barada maslahat berip bileris we olary taslamakda uly tejribämiz bar.Dinamiki, innowasiýa we ygtybarly gidrawlik we işleýiş çözgütlerini garaşýanlaryňyzdan has ýokary derejede ösdürmek üçin elimizden gelenini edýäris.

Programma meýdany

Öňdebaryjy gidrawlik silindr öndürijisi hökmünde, dürli bazar segmentleriniň isleglerini kanagatlandyrmak üçin gidrawliki silindrleri we çözgütleri bermäge borçlanýarys.
Önümlerimiz dag-magdan we gurluşyk, oba hojalygy we tehniki hyzmat, ýük götermek, tokaý hojalygy, götermek, gaýtadan işlemek, goranmak, energiýa we ş.m. ýaly köp sanly programmada ulanylýar.

1
2
3
4

  • Öňki:
  • Indiki: