Metal-polimer öz-özüni ýaglaýjy podşipnikler

Gysga düşündiriş:

Demir polimer öz-özünden ýaglaýjy rulman esasan radial ýük göterýär we şol bir wagtyň özünde radial ýük we eksenel ýük göterip bilýär.Gurluşy ýönekeý we beýleki görnüşler bilen deňeşdirilende has ýokary önümçilik takyklygyny gazanmak aňsat, şonuň üçin köpçülikleýin önümçilik üçin amatly, önümçilik bahasy hem pes.Pes, iň köp ýaýran ulanyň.Metal polimer öz-özünden ýaglaýjy podşipnik, iň az sürtülme koeffisiýenti, ýokary çäk tizligi, ýönekeý gurluş, pes önümçilik bahasy, ýokary önümçilik takyklygyna ýetmek aňsat, esasan radial ýük göterýän we belli bir mukdarda eksenel göterip bilýän iň täsirli rulman. ýüklemek.Has uly radial arassalanylyşy saýlanylanda eksenel ýük göterijiligi ýokarlanýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

Gurluşy
1).PTFE / Süýüm garyndysynyň galyňlygy 0.01 ~ 0.03mm, öz-özüni ýaglamak aýratynlygyny döretmek üçin rulman ýygnagynyň jübüt ýüzlerini täsirli örtýän ajaýyp başlangyç film bilen üpjün edýär.
2).Süzülen bürünç poroşokyň galyňlygy 0,20-0.35mm, güýçli mehaniki baglanyşygy we ajaýyp ýylylyk geçirijiligini üpjün edýär.
3).Polat goldawy Mehaniki güýç berýär.

Tehnologiýa.Maglumatlar

Maks.ýüklemek Statik 250N / mm² Sürtülme koeffisiýenti 0.03 ~ 0.20
Örän pes tizlik 140N / mm² Maks Gury ylga 2m / s
Yrgyldama 60N / mm² Gidrodinamiki amal > 2m / s
Maks.PV Gury işleýär Gysga möhletli iş 3.6N / mm² * m / s Malylylyk geçirijiligi 42W (m * K) -1
Malylylyk giňeliş koeffisiýenti 11 * 10-6 * K-1
Üznüksiz işlemek 1.8N / mm² * m / s
Işleýiş temperatura diapazony -195 ℃ ~ + 280 ℃    

Üstünlikleri

1. Güýçli önümçilik tehnologiýasy
1) 70 ýyllyk önümçilik taryhy bilen, esasan, gaz turbinalary, ýylylyk energiýasy öndürmek, gidroelektrik öndürmek, ýadro energiýasy we beýleki energiýa öndürmek üçin esasy hereketlendirijiler, gurluşyk tehnikasy üçin gidrawliki gözegçilik turbalary, gaz turbinalary we gidrawliki gözegçilik bölümleri üçin ýokary temperatura komponentleri öndürilýär.
2) Birmeňzeş şekilli we aýlyk önümi 1000 baldan gowrak bolan orta göwrümli önümçilik usuly, şeýle hem her önüm üçin dürli aýratynlyklary bolan ýeke önümçilik usuly bar we tehniki artykmaçlyklaryny doly oýnaýar.

2. Ajaýyp kebşirleýiş tehnologiýasy we ussatlygy
Bizde JIS ülňülerine, ASME ülňülerine, işewür hyzmatdaş standartlaryna we ş.m. laýyk gelýän kebşirleýjiler toparymyz bar we kebşirleýiş endiklerimizi has-da ýokarlandyrmagy maksat edinýäris.

3. Dizaýn tehnologiýasy takyk
1) Galkan ekskawatory üçin gidrawlik dolandyryş turbageçiriji modulyny (trolleýden soň) taslamakda baý tejribe.
2) Gurluşyk tehnikasynyň gidrawliki gözegçilik turbasy üçin päsgelçilikden gaça durmak üçin 3D CAD netijeli dizaýn üçin ulanylýar.
3) malylylyk energiýasyny, ýadro energiýasyny aýlaýan suw geçirijilerini, gömülen suw üpjünçilik turbalaryny, suw köprülerini, suw arassalaýjy zawod turbalaryny we dürli desga turbalaryny taslamakda baý tejribe.

Hyzmat

Her bir müşderi bilen işlemek, yzygiderli pikir alyşmak we ýörite programmaňyz üçin gidrawlik silindriňiziň laýyklygy we öndürijilik talaplary barada möhüm maglumatlary ýygnamagy ýüregimize düwýäris.Adaty diapazonymyz siziň programmaňyza laýyk gelmeýän bolsa, size ýörite gidrawliki silindrler barada maslahat berip bileris we olary taslamakda uly tejribämiz bar.Dinamiki, innowasiýa we ygtybarly gidrawlik we işleýiş çözgütlerini garaşýanlaryňyzdan has ýokary derejede ösdürmek üçin elimizden gelenini edýäris.

Programma meýdany

Öňdebaryjy gidrawlik silindr öndürijisi hökmünde, dürli bazar segmentleriniň isleglerini kanagatlandyrmak üçin gidrawliki silindrleri we çözgütleri bermäge borçlanýarys.
Önümlerimiz dag-magdan we gurluşyk, oba hojalygy we tehniki hyzmat, ýük götermek, tokaý hojalygy, götermek, gaýtadan işlemek, goranmak, energiýa we ş.m. ýaly köp sanly programmada ulanylýar.

1
2
3
4

  • Öňki:
  • Indiki: