Gaz-suwuk güýçlendiriji silindr

Gysga düşündiriş:

Gidrawlik silindriň gurluşynda dürli görnüşler bar, şeýle hem dürli klassifikasiýa usullary bar: Hereket edýän tarap zhi görnüşine görä, çyzykly garşylykly hereket görnüşine we aýlaw swing görnüşine bölünip bilner; basyş täsirine görä suwuk DAO, ony ýeke hereket görnüşine we goşa hereket görnüşine bölüp bolar. Gurluşyna görä porşen görnüşine, plunjer görnüşine, köp basgançakly teleskopik ýeň görnüşine, rack we pinion görnüşine bölünip bilner; Gurnama görnüşine görä bölünip bilner. hasa, gulakhalkalara, aýaklara, gysgyçly şahalara we ş.m. basyş derejesine görä 16Mpa, 25Mpa, 31.5mpa we ş.m. bölünip bilner.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gaz-suwuk güýçlendiriji silindr1
Haryt / görnüş

Silindr seriýasyny ýokarlandyrmagyň standart görnüşi

Iş hereketi

Iki gezek hereket

Iş basyşy

2-7Kg / sm2Süzgüçden soň gury gysyş howasy

Sikl ýagy

ISO VG 68

Işleýän ýylylyk

(Beýleki işleýän Teirpertuers talap ediler)

Işleýiş tizligi

50-700mm / s

Nebit silindriniň basyşy kepillendirýär

300kg / sm2

Howa silindriniň basyşy

15kg / sm2

Insult tapawudy

+1.Oinm
0

Iş ýygylygy

10 gezek / min

1. Porzin görnüşi
Singleeke porşenli çybyk gidrawlik silindriniň diňe bir ujunda porşen çybygy bar. Bu ýekeje porşenli gidrawlik silindr. Iki ujundaky A we B girelgesi basyş ýagyny geçip ýa-da iki taraplaýyn hereketi amala aşyrmak üçin ýagy yzyna gaýtaryp biler, şonuň üçin şeýle goşa hereket edýän silindr diýilýär.
Porzin diňe bir tarapa hereket edip biler we ters ugry daşarky güýç bilen tamamlanmalydyr. Itsöne urmagy adatça porşen gidrawliki silindrinden has uludyr.
Porzin görnüşli gidrawliki silindri bir bar görnüşine we iki strukturanyň goşa çyzyk görnüşine bölmek bolar, silindr blokynyň kesgitlenen ýoly we porşen çybygynyň iki görnüşi, suwuk basyşyň hereketine görä ýeke hereket görnüşi we goşa hereket görnüşi bar. Singleeke hereket edýän gidrawlik silindrde basyş ýagy diňe gidrawlik silindriň boşlugyna berilýär we silindr suwuk basyş bilen bir taraplaýyn hereketi amala aşyrýar, garşy hereket bolsa daşarky güýçler tarapyndan amala aşyrylýar (meselem) Bahar güýji, ölen agram ýa-da daşarky ýük we ş.m.) Porşonyň goşa hereket edýän gidrawlik silindriň iki ugry boýunça hereketi, iki palatanyň üýtgeýän nebit girelgesi arkaly suwuk basyşyň täsiri bilen tamamlanýar.

2. Plunger görnüşi
.
.
(3) Işleýän wagtyňyz elmydama basyş astynda bolýar, şonuň üçin ýeterlik berk bolmaly;
.

3. Teleskopiki görnüş
Yza çekilip bilinýän gidrawliki silindrde iki ýa-da has köp derejeli porşen bar, yza çekilip bilinýän gidrawlik silindrdäki porşen uly we kiçi bolup, hiç hili ýük çekip bolmaýan tertip adatça kiçi-uly däl. Teleskopik silindr has uzyn urga ýetip biler, yza çekmegiň uzynlygy bolsa gysga, gurluşy has ykjam. Bu görnüşli gidrawliki silindr köplenç gurluşyk tehnikalarynda we oba hojalygynda ulanylýar. Bir hereketde birnäçe piston bar, her porşon yzygiderli hereket edýär, çykyş tizligi we çykyş güýji üýtgeýär.

Gaz-suwuk güýçlendiriji silindr3

  • Öňki:
  • Indiki: