Bufer

Gysga düşündiriş:

Bufer çotgasy ajaýyp ussatlygy, ýumşak we amatly ulanylmagy bilen, Germaniýadan getirilen özboluşly demir polat simden ýasalýar, elleri kesmek duýgusy ýok, kesmäge garşy, aşaga çydamly, poslama garşy, berk çydamlylyk çep bilen tersine bolup biler we sag eller, arassalamak we ulanmak aňsat we ýeňil.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyk

Haryt Material Mehaniki özüni alyp barmak
Bufer 45 Faceerüsti frequokary ýygylygy söndürmek, gatylygy 52 - 60HRC, gatylygy 1,0 - 2.0 mm
40Cr 、 42CrMo Söndürmek, gatylygy 45-den 52HRC
HBsC4 gatylygy220 ~ 270HB
sferoid grafit çoýun gatylygy≥230HB
Bufer porşen 15CrMo 、 20CrMo Karburizasiýa we söndürmek, gatylygy 56 to62HRC

Aýratynlygy ulanmak

1.Specialörite dizaýnly ýüzýän bufer zonasy bilen gidro-silindrden täsirini netijeli siňdirmek.Speedokary tizlikli we ýokary basyşly bufer zonasy üçin möhüm bölekdir.
2.Surfaceer ýüzüni ýuwmak, ABBOTT egriniň talaplaryny ýerine ýetirmek.
3.Ölçegleriň we burçuň talaplaryny kepillendirmek üçin bufer kellesini işlemek üçin aýratyn üweýiş prosesi ulanylýar.
4.Roll bejergisi bufer porşiniň R çukurlary üçin ulanylýar, gödekligi Ra0.4-e çenli bolup biler, dartyş güýji ýokary derejede ýokarlanýar.
5.Gazuw üçin gidro-silindr üçin amaly.

Üstünlikleri

1. Güýçli önümçilik tehnologiýasy
1) 70 ýyllyk önümçilik taryhy bilen, esasan, gaz turbinalary, ýylylyk energiýasy öndürmek, gidroelektrik öndürmek, ýadro energiýasy we beýleki elektrik öndürmek, gurluşyk tehnikalary üçin gidrawliki gözegçilik turbalary, gaz turbinalary we gidrawliki gözegçilik bölümleri üçin esasy hereketlendirijileri öndürýär.
2) Birmeňzeş şekilli we aýda 1000 baldan gowrak çykýan orta göwrümli önümçilik usuly, şeýle hem her önüm üçin dürli aýratynlyklary bolan ýeke-täk önümçilik usuly bar we tehniki artykmaçlyklaryny doly oýnaýar.

2. Ajaýyp kebşirleýiş tehnologiýasy we ussatlygy
Bizde JIS ülňülerine, ASME ülňülerine, işewür hyzmatdaş standartlaryna we ş.m. laýyk gelýän kebşirleýjiler toparymyz bar we kebşirleýiş endiklerimizi has-da ýokarlandyrmagy maksat edinýäris.

3. Dizaýn tehnologiýasy takyk
1) Galkan ekskawatory üçin gidrawlik dolandyryş turbageçiriji modulyny (trolleýden soň) taslamakda baý tejribe
2) Gurluşyk tehnikasynyň gidrawliki gözegçilik turbasy üçin päsgelçilikden gaça durmak üçin 3D CAD netijeli dizaýn üçin ulanylýar
3) malylylyk energiýasyny, ýadro energiýasyny aýlaýan suw geçirijilerini, gömülen suw üpjünçilik turbalaryny, suw köprülerini, suw arassalaýjy zawod turbalaryny we dürli desga turbalaryny taslamakda baý tejribe.

Hyzmat

Her bir müşderi bilen işlemek, yzygiderli pikir alyşmak we ýörite programmaňyz üçin gidrawlik silindriňiziň laýyklygy we öndürijilik talaplary barada möhüm maglumatlary ýygnamagy ýüregimize düwýäris.Adaty diapazonymyz siziň programmaňyza laýyk gelmeýän bolsa, size gidrawlik silindrler barada maslahat berip bileris we olary taslamakda uly tejribämiz bar.Dinamiki, innowasiýa we ygtybarly gidrawlik we işleýiş çözgütlerini garaşýanlaryňyzdan has ýokary derejede ösdürmek üçin elimizden gelenini edýäris.

Programma meýdany

Öňdebaryjy gidrawlik silindr öndürijisi hökmünde, dürli bazar segmentleriniň isleglerini kanagatlandyrmak üçin gidrawliki silindrleri we çözgütleri bermäge borçlanýarys.
Önümlerimiz dag-magdan we gurluşyk, oba hojalygy we tehniki hyzmat, ýük götermek, tokaý hojalygy, götermek, gaýtadan işlemek, goranmak, energiýa we ş.m. ýaly köp sanly programmada ulanylýar.

1
2
3
4

  • Öňki:
  • Indiki:

  • GARŞY ÖNÜMLER