Awto göteriji silindr

Gysga düşündiriş:

Has gowy möhür basmagy we has berk tutanýerlilik getirmek üçin NOK, SKF, Hallite we beýleki markalardan getirilen möhürler bilen ýygnaň.
CNC maşyn gurallary, awtomatiki örtük we reňk enjamlary bilen ösen tehnologiýa bilen işlemek, ähli bölekleriň aşaky gatlagynyň we has ýokary öndürijilik derejesini üpjün etmek üçin işlemek. Garaşmak üçin zarba täsir edip bilýän garaşsyz intellektual eýeçilik hukugy bolan ösen ýörite bufer enjamy silindr işleýşinde rahat we ygtybarly işleýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

cscs
Parametriň ady Parametr bahalary
Tube ID 50-100 mm
Rod OD 35-70 mm
Insult 002500 mm
Iş basyşy 20 MPa
Işleýiş temperaturasy - 20 ℃ - + 80 ℃

Üstünlikleri

1.Önümiň aýrylmaz ölüleri, öz-özüni ýaglaýjy gabyklar bilen saýlanyp ýa-da özleşdirilip bilner.
2.Önüm ýokary güýçli material we ykjam gurluş dizaýnyny kabul edýär we silindriň ýokary basyş we agyr ýük astynda aşa ýadawlyk ömrüni üpjün etmek üçin ýörite ýylylyk bejergisi we kebşirleýiş amalyny ulanýar.
3.Nikel-hrom örtük, keramiki pürküji, lazer bilen örtmek, QPQ we ş.m. goşmak bilen, poslama garşy bejeriş çözgütleri bilen üpjün edip biler.
4.Önüm gidrawliki gulplar, partlama garşy klapanlar, ýag turbalary we ş.m. bilen birleşdirilip bilner.
5.Temperatura silindriniň aýratyn hyzmatyny has köp saýlaw bilen üpjün edip biler (-20 ℃ ~ + 80 ℃).
6.Loadükleýji güýç meýdanyny we iş netijeliligini peseltmezden, işleýän wagtynda silindriň täsirini azaldyp biler ýaly, ýetişen bufer dizaýnyny kabul ediň.

Hyzmat

Pikirleri paýlaşmak we gidrawliki silindrleri ulanmagyňyzyň laýyklygy we öndürijilik talaplary barada möhüm maglumatlary ýygnamak üçin her bir müşderi bilen işleşmäge borçlanýarys.Dinamiki, innowasiýa we ygtybarly gidrawliki we işleýiş çözgütlerini garaşýanlaryňyzdan has ýokary derejede ösdürmäge çalyşýarys. Eger standart setirimiz siziň ýüz tutmagyňyz üçin laýyk däl bolsa, size ýörite gidrawlik silindrler barada maslahat berip bileris we olary taslamakda uly tejribämiz bar.

Programma meýdany

Öňdebaryjy gidrawlik silindr öndürijisi hökmünde, dürli bazar segmentleriniň isleglerini kanagatlandyrmak üçin gidrawliki silindrleri we çözgütleri bermäge borçlanýarys.
Önümlerimiz dag-magdan we gurluşyk, oba hojalygy we tehniki hyzmat, ýük götermek, tokaý hojalygy, götermek, gaýtadan işlemek, goranmak, energiýa we ş.m. ýaly köp sanly programmada ulanylýar.

1
2
3
4

  • Öňki:
  • Indiki: