Biz hakda

Wuxi Nuotai Gidrawlik tehnologiýa ş.

Customörite gidrawlik silindrleriň hünärmenleri, hyzmatyňyzda.

Size nädip kömek edip bileris?

Öňdebaryjy gidrawliki silindr öndürijisi hökmünde, dürli dürli segmentleriň isleglerine laýyk gelýän gidrawlik silindrleri we çözgütleri hödürleýäris.Gidrawlik silindr dizaýnynda ygtybarly hyzmatdaş gözleýärsiňizmi?Näme gerekdigini eýýäm bilýärsiňizmi, ýöne nädip döretmelidigini bilmeýärsiňizmi?Toparymyz size kömek etmek üçin geldi!

Müşderilerimiziň hemmesi magdan we gurluşyk, oba hojalygy we tehniki hyzmat, ýük götermek, tokaý hojalygy, götermek, gaýtadan işlemek, goranmak, energiýa we beýleki pudaklarda halkara operatorlary we öndürijileri.Dizaýnerlerimiz, gözleg we barlag toparymyz we enjamlarymyzyň iň täze tehnologiýa laýyk gelýän ýokary hilli gidrawliki silindrler bilen enjamlaşdyrylandygyna göz ýetirmek üçin şu ýere gelýärler.

Doly üpjünçilik zynjyry

Doly üpjünçilik zynjyry

Steel Biziň üpjünçilik zynjyrymyz, uzak möhletleýin hyzmatdaşlygy we bol üpjünçilik çeşmeleri bilen polat fabriklerinden gidrawliki silindre çenli.Highokary hilli iň gowy bahany goldap biler.
Supply Biziň üpjünçilik zynjyrymyz, “Caterpillar”, “Volvo”, “Liebherr”, “Komatsu”, “XCMG”, “Sany” ýaly dünýädäki iň ýokary müşderi üçin komponentleri we gidrawliki silindri üpjün edýär.
Also Şeýle hem, logistika boýunça baý tejribämiz bar, materialy ýük awtoulag / otly / gämi / uçar arkaly dünýä iberip bileris.

Professional topar

Professional topar

Rich Baý tehniki ätiýaçlyklary we güýçli ýerine ýetiriş ukyby bolan 30 ýyldan gowrak gidrawlik silindr senagatynda işleýän toparymyz.
Excellent Önümiň hili, amatly çykdajy öndürijiligi, satuwdan soňky hyzmaty wagtynda we kämil ýerine ýetirijilik ukyby, önümler nebithimiýa, ýük daşamak, demir ýol, köpri, metallurgiýa, elektrik energiýasy, derman, konteýner, ýüklemek we düşürmek enjamlary, daşky gurşawy goramak ýaly ugurlarda giňden ulanylýar. enjamlar, awtoulag modifikasiýasy, şäher gurluşygy we beýleki pudaklar.
Order Sargyt goýberilişinden işgärleri yzarlamak, üpjün ediji bilen iki gezek barlamak we iberiş senesini, ulag bilen hil we gaplaýyş barlagyny tassyklamak, eksport resminamasyny we hil hasabatyny taýýarlamak we ş.m.

Bir nokatly hyzmat

Bir nokatly hyzmat

Multi Müşderileriň önümçilik zerurlyklaryny üpjün etmek üçin köp spesifikasiýa we kiçi partiýa satyn alyş re modeiminiň dolandyryş meselelerini çözmek.
Supply Üpjün edijiniň doly aç-açan maglumatlary, doly gözleg hasabaty, müşderileriň şübhelerini ýok edýär.
Hyd Gidrawlik silindr üçin diňe “Nuotai” gerek.

Awtomatlaşdyrylan, çalt we çeýe önümçiligimiz hakykatdanam dünýä derejesidir.Müşderilerimizi diňlemek we gyzyklanýan taraplarymyz bilen ýakyndan hyzmatdaşlyk etmek bilen amallarymyzy yzygiderli ösdürýäris.Elsehli zatdan başga-da, müşderilerimiziň hakykatdanam bil baglap biljek ynamdar, düýbüni tutujy hyzmatdaş bolmak isleýäris.Wezipelerimiz ýaly, ähli hyzmatdaşlarymyzyň önümleri we hyzmatlary üçin hakyky goşmaça baha getirmek isleýäris.Iň esasy zat, müşderilerimiziň zerur meselelerini çözmek isleýäris.

Geografiki ýerleşişine garamazdan, müşderimiz üçin elmydama elýeterli.Has gowy global hyzmat üçin çözgütimiz halkara hyzmatdaşlygy we amaly giňeltmekdir.Dünýäniň öňdebaryjy OEM-lerine hyzmat edýäris.Biziň tejribämize bil baglaýarlar.Müşderilerimiz dürli segmentlerde işleýärler.Size nädip kömek edip bileris?